1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šie pirkuma-pārdevuma noteikumi (turpmāk „Noteikumi") ir pusēm obligāts tiesisks dokuments, kurā noteiktas Pircēja un "SALES PROFI" SIA, Reg.Nr. 40003578440 (turpmāk "Pārdevējs") tiesības un pienākumi, preču pirkšanas un apmaksas noteikumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība un citi noteikumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu noteikumiem.

1.2.Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus saskaņā ar tiesību aktos  noteiktajām prasībām.
1.3. Pircējs, piekrist Noteikumiem un, atbalstot uz to, viņam ir tiesības veikt pirkumus promo.profi.lv internetveikalā.
1.4. Veikt pirkumus internetveikalā promo.profi.lv ir tiesības:

1.4.1. rīcībspējīgām fiziskajām personām, t. i. personām, kuras sasniegušas pilngadību, un kuru rīcībspēja nav tiesiski ierobežota;

1.4.2. nepilngadīgas personas no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot  gadījumus, kad tās patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;

1.4.3. juridiskas personas;

1.4.4. visu augšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.

2. Pirkuma-pārdevuma moments

2.1. Līgums starp Pircēju un  Pārdevēju skaitās  noslēgts no brīža, kad Pircējs,  izvēlējis preces un ievietojis tās savā preču grozā, norādījis piegādes adresi un iepazīnis ar šādiem noteikumiem, pasūtījuma apstiprinājuma logā atzīmē etiķeti "Piekrītu pirkšanas noteikumiem", un būs dērīgs līdz to laiku, kad būs pilnīgi izpildīti savi pienākumi.

3. Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības veikt pirkumus internetveikalā sales.profi.lv kārtībā, kāda noteikta šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesiskos aktos.

3.2. Preču apmaiņa tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu  (PTAL) un Latvijas Republikas Ministru kabineta reglamentējošiem Noteikumiem Nr.255 "Par  distances līgumu" (MK Noteikumi Nr.255).

4. Pircēja saistības

4.1. Pircēja pienākums ir samaksāt par precēm un papildiem pakalpojumiem (piegāde) un pieņemt tās šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
4.2. Ja izmainās  Pircēja  reģistrācijas formā iesniegti dati, viņam ir pienākums nekavējoties tos atjaunot.

4.3. Pircēja pienākums ir ievērot šos Noteikumus, citus internetveikala noteikumus, un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.
4.4. Pircējs, piekrisdams Noteikumiem arī piekrīt, ka viņa personas dati būtu kārtoti preču un pakalpojumu pārdošanas internetveikalā promo.profi.lv mērķos.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt internetveikala stabilitāti un darba drošību vai nepilda savas saistības, tad Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt viņam iespēju izmantot internetveikalu.

5.2. Svarīgu apstākļu atklāšanās gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnīgi pārtraukt internetveikala darbību, Pircēju par to iepriekš nebrīdinot.
5.3. Pārdevējam ir citi Noteikumi un Latvijas Republikas tiesības aktos paredzētas tiesības.6. Pārdevēja saistības

 6.1. Pārdevējs apņemas radīt  Pircējam iespēju izmantot internetveikalā promo.profi.lv sniegtos pakalpojumus.

6.2. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt Pircējam preces, tad viņš apņemas piedāvāt analoģisku vai īpašību ziņā līdzīgu preci. Šinī gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādi ja:

6.3.1. Pircējs nesamaksā par precēm 1 (vienas) darba dienas laikā, kad maksā ar bankas pārskaitījumu;
6.3.2. Pircējs nesamaksā noteikta lieluma avansu 1 (vienas) darba dienas laikā, kad maksā skaidrā naudā;


7. Preču kvalitāte

7.1. Katras internetveikalā promo.profi.lv pārdodamās preces īpašības tiek norādītas katras preces aprakstā.
7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka internetveikalā pārstāvētās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajiem izmēriem, formām un krāsām Pircēja monitora īpatnību dēļ.
7.4. Gadījumā, ja Pārdevējs  nesniedz kvalitātes garantiju noteiktiem preču veidiem, tad ir spēkā attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.

7.5. Pārdevējs apņemas garantijas pakalpojumu izpildīt atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem.

8. Preču cena un apmaksas kārtība

8.1. Pasūtījuma samaksu Pircējs veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu. Pircējs pārskaitīt naudas var jebkādā bankas  nodaļā vai izmantot sava bankas interneta bankas sistēmu,  piešķirtu privātiem vai uzņēmuma klientiem. Veicot maksāšanu ir nepieciešami norādīt pasūtījuma identifikācijas numuru, vārdu un uzvārdu, arī maksāšanas norīkojumu.
8.2. Pircējam ir jāsamaksā  Pārdevējam 1 (vienas) darba dienas laikā. Tikai pēc tam, kad saņemta samaksa par precēm, sākas sūtījuma formēšana un preču piegādes termiņa nolase.
8.3. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Pircēja daļējas vai pilnīgas avansa apmaksas.

9. Preču piegāde

9.1. Pircējs, veicot preču pasūtījumu, var izvēlēties preču iesniegšanas veidu, t. i. izmantot Pārdevēja sniedzamo preču piegādes pakalpojumu uz tuvāko Pārdevēja salonu. Ja Pircējs vēlas piegādi uz mājām – par šo pakalpojumu un cenu ar Pircēju norunā individuāli.
9. 2. Veicot preču pasūtījumu Pircējam prece no veikala ir jāizņem 3 darba dienu laikā, no apstiprinājuma saņemšanas uz e-pastu, ka pasūtījums ir saņemts, brīdī.
9. 3. Ņemot preces ir nepieciešami ņemt uz sevim un Pārdevēja darbiniekam iesniegt Pārdevēja apstiprinājumu un uz e-pastu nosūtīto pasūtījuma lapu.
9.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam preces, ievērojot preču aprakstos norādītos piegādes termiņus. Līdz ar to Pircējs piekrīt, ka  izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot visus jautājumus par preču piegādi.
9.5. Preču piegādes laikā Pircēja pienākums kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt sūtījuma stāvokli.
9.6. Ievērojis preces bojājumu, preču daudzuma, kvalitātes, asortimenta neatbilstību Pircēja pienākums ir preces nepieņemt un atzīmēt šo faktu faktūrrēķinā / līgumā / Preces nodošanas aktā. Ja Pircējs paraksta faktūrrēķinu (pavadzīmi) vai citu dokumentu, kurš apstiprina sūtījuma nodošanu-pieņemšanu, tad skaitās, ka sūtījums ir nodots pienācīgā stāvoklī, un ka preču daudzums, kvalitāte, asortiments atbilst nodošanu-pieņemšanu līguma noteikumus.
9.7. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai ir piegādātas ar kavējumu Pircēja vainas dēļ vai sakarā ar apstākļiem, kuri nav atkarīgi no Pircēja.


10. Preču atgriešana

10.1. Preces ir apmaināmas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu  (PTAL) un Latvijas Republikas Ministru kabineta reglamentējošiem Noteikumiem Nr.255 ,,Par  distances līgumu” (MK Noteikumi Nr.255).
10.2. Preces netiks pieņemtas atpakaļ, ja tās tika lietotas un / vai tika sabojātas un / vai tās zaudē savu preces izskatu (prece vai tās iepakojuma izskata apmaiņas).
10.3. Atgriežamās preces Pircējs var piegādāt pats darba dienās uz Pārdevēja salonu. Ja tiek atgriezta un / vai nekvalitatīva prece, tad Pārdevējs apņemas šādas preces pieņemt un apmainīt tās pret pienācīgām analoģiskām precēm.

11. Atbildība

11.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā sniedz  nepareizus datus, tad Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas radušās šā iemesla dēļ.
11.2. Pircējs ir atbildīgs par internetveikalā veiktajām darbībām.

11.3. Ja internetveikalā ir norādes uz citu uzņēmumu, arī tā gadījumā, ja Pircējs nokļūst uz šajiem tīmekliem izmantojot Pārdevēja internetveikalā esošās norādes, tad Pārdevējs nav atbildīgs par tajās esošo informāciju vai veikto darbību.Anker

12. Autortiesības

12.1. Tikai Pircējs nes atbildību par izmantoto fotogrāfiju, grafikas vai citu elementu atspoguļošanu uz preces.

12.2. Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par patentu izmantošanu.

13. Informācijas sūtīšana

13.1. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto elektroniskā pasta adresi.
13.2. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus nosūta, izmantojot Pārdevēja sakaru līdzekļus, kuri ir: info@promo.profi.lv , tāl. nr. +371 66100153.

14.  Noslēguma noteikumi

14.1. Šie noteikumi ir sastādīti saskaņā ar LR tiesību aktiem.
14.2. No šiem Noteikumiem izrietošajām attiecībām tiek piemērotas LR tiesības.
14.3. Visas no šiem Noteikumiem izrietošās domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja pusēm neizdodas vienoties, strīdi tiek izskatīti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.